ÜYELİK KOŞULLARI
ÜYELİK KOŞULLARI PYD -Y - 01 PYD ÜYELİK YÖNETMELİОİ'NDE BELİRTİLMİŞžTİR

MADDE 1

Dernek amaç ve hizmet konuları ile Meslek Töresini kabul edip içtenlikle benimseyen, onsekiz yaşŸını bitirmişŸ, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip, yasal kısıtlamaları olmayan Gerçek KişŸiler ve gerekli yasal koşŸulları yerine getirmişŸ olmak kaydıyla Tüzel KişŸiler Derneğe üye olabilir.

Ancak yukarıda sayılan şŸartları yerine getirse bile:

Yasaların Dernek ve derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişŸiler Derneğe üye olamazlar.

Dernek ve derneklere üye olabilmeleri için bağlı bulundukları kuruluşŸlardan izin alması gereken kamu kurum ve kuruluşŸları çalışŸanları kurumlarından izin almak koşŸulu ile üye olabilirler.

Özel işŸlerinde veya taşŸıdığı kamusal sorumluluklarda yasaları ve/veya kamu vicdanını zedeleyici durumlara neden olmuşŸ kişŸilerin Dernek üyelik başŸvuruları Yönetim Kurulu kararıyla reddedilebilir, bu durum üyelikleri esnasında ortaya çıkmışŸsa üyelikten çıkarılabilirler.

Dernek üyeliği Dernekler mevzuatının genel hükümleri, PYD Tüzüğünde ve Üyelik Yönetmeliğinde belirtilen şŸartlar sağlandığı sürece devam eder.


MADDE 3 - Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik

Dernek Üyeliği ve Onursal Üyeli olmak üzere Derneğin iki üyelik türü vardır.

Dernek Üyesi: Bu yönetmeliğin 1nci maddesindeki şŸartları taşŸıyan ve kayıtları yapılmışŸ üyelerdir. Üyelik hakları, gereken şŸartları haiz olmak kaydıyla her türlü göreve aday olmayı, katılmayı ve içinde bulunduğu organ veya Özel İlgi Kurulları içinde oy hakkını kullanmayı; yükümlülükler ise Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü yansıtacak şŸekilde hareket etmek ve mali yükümlülükleri yerine getirme ilkelerini kapsar.

Onursal Üye: Çevresine ya da Derneğin amaç ve konularına belirli ve önemli hizmet ve yararlılığı bulunan kişŸilere, Dernek yaşŸamında önemli görevler almamakla birlikte yaptığı başŸarılı çalışŸmalar yönünden büyük katkıları olan kişŸilere Yönetim Kurulu kararı ile verilen üyeliktir. PYD Üyelerinden en az 10 (on)'u veya Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi tarafından aday gösterilen ve Genel Kurulun oy çokluğu ile onayladığı şŸahıslara açıktır.

Dernek Onursal Üye sayısı toplam Dernek Üye sayısının % 5'ini geçemez. Diğer bir şŸekli onayda belirtilmedikçe onursal üyeliğin süresi 10 (on) yıl olacaktır. Ancak, Genel Kurul herhangi bir kimsenin onursal üyeliğini her zaman sona erdirebilir veya iptal edebilir. Onursal Üyeler, normal üyeliğin bütün hak ve özelliklerine sahip olup, aksi belirtilmedikçe Aidat ödemezler. Bu üyeler isterlerse Derneğe bağışŸ yapabilirler.


MADDE 4

Derneğe üye olmak için aşŸağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

Dernek üyeliği için;

Derneğe üye olmak isteyenlerin etik bir taahhüt içeren "Üyelik BaşŸvuru Formu"nu doldurup imzalayarak Dernek Yönetim Kurulu BaşŸkanlığına vermesi gerekir. Diğer Dernek veya Sivil Toplum KuruluşŸları "Üyelik BaşŸvuru Formu"nu doldurarak PYD'ye üye olabilirler. Bunların Dernek içinde temsil edilmeleri görevlendirdikleri ve yazı ile Yönetim Kurulu BaşŸkanlığına bildirdikleri bir kişŸi tarafından yerine getirilir.

Yapılan başŸvurular Yönetim Kurulu'nca yasalar, dernek ilkeleri ve iç mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Adaya yeterince amaç, çalışŸma konuları ve üyelik hakkında bilgi verilir.

Yönetim Kurulu başŸvurunun kendisine gelişŸinden başŸlayarak en geç 30 gün içinde aday'ın üyeliği hakkında karar verir. Karar adaya sözlü olarak bildirilir. Üyelik; girişŸ ödentisi (yıllık dernek aidatının yarısı) ve yıllık dernek aidatının ödemesiyle başŸlar. Üyelik Beratı kendisine müteakip ilk toplantıda takdim edilir.

Yönetim Kurulunun, üyeliğin reddine ilişŸkin kararları kesin olup itiraz edilemez.

Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işŸlemleri tamamlanır ve her türlü aidat / ödentisi alınır.


Dernek faaliyetlerinden işŸ yaşŸantısı gereği (yurtiçi veya yurtdışŸında başŸka bir bölgede görevlendirme gibi) belirli bir süre uzak kalacak Üyeler, dilekçe ile Yönetim Kurulu BaşŸkanlığına başŸvurarak belirli bir süre üyeliğinin askıya alınmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu BaşŸkanlığı durumu değerlendirerek askıya alınma talebini onaylayabilir. Bu durumdaki Üyeler süre sonunda Yönetim Kurulu BaşŸkanlığına başŸvurarak askıya alınma talebinin kaldırılma veya üyelikten ayrılma isteğini iletmelidirler.

Dernekten geçerli nedenlerle ve kendi arzusu ile ayrılmışŸ bir üyenin, gerekli üyelik koşŸullarını taşŸıması halinde, yazılı olarak yeniden üye olmak istemesi halinde Yönetim Kurulunca bir karar verilir. Tekrar üyeliğe girmesine karar verilen üyeden o hesap yılının aidatı tahsil edilir.


MADDE 5


Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ya da çıkarılma kararı ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmışŸ sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, ayrılma işŸleminin gerçekleşŸtiği yarı hesap döneminin sonunda biter.


MADDE 6

Yönetim Kurulu, aşŸağıda belirtilen durumların oluşŸması durumunda ilgili üye için "Üyelikten çıkarma" kararı verir:

Dernekler Kanununa, ilgili diğer yasa, yürürlükteki hüküm ve kurallara göre üyelik hakkını kaybedenler,

Üyeliğe engel durumu olduğu sonradan anlaşŸılanlar,

Sözlü ve yazılı bildirimlere karşŸın verilen süre içinde ödentisini ve varsa giderlere katılma payını ödemeyenler,

PYD Tüzüğünde ve bu Yönetmelikte belirtilen şŸartlara aykırı tutum ve davranışŸlarda bulunanlar,

Dernek içinde ya da dışŸında Derneğin manevi kişŸiliğini yaralayıcı, küçültücü, kötü ve küçük gösterici tutum ve davranışŸta bulunanlar, söz, yazı, işŸaret, vb. yollarla dolaylı veya doğrudan Derneğin manevi kişŸiliğine saldıranlar,

Dernek organlarınca verilmişŸ yetkiye dayanmaksızın Dernek adına davrananlar, Derneği maddi ya da manevi sorumluluk altına sokanlar,

Dernek işŸlerini veya çalışŸmalarını kişŸisel çıkarlarına aracı kılanlar.

Yönetim Kurulu çıkarma kararı vermeden önce gerekirse hakkında karar verilecek üyeyi dinleyebilir, uyarabilir, yazılı veya sözlü savunmasını isteyebilir.


MADDE 8

Her Dernek Üyesi Derneğe yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Genel Kurulca belirlenmişŸ aidatın miktarını her yıl Yönetim Kurulu ilan eder. Aidatlar en geç her yılın Temmuz Ayı sonuna kadar Dernek hesabına yatırılır veya Sayman Üyeye "Alındı Belgesi" karşŸılığında elden teslim edilir.

Dernek Üyeliği onaylandığında üyeden bir defaya mahsus olmak üzere "GirişŸ Ödentisi" alınır. Bu girişŸ ödentisi Genel Kurul tarafından belirlenmişŸ yıllık üye aidatının yarısıdır.

PYD Üyesi olmak için müracaat eden ve halen üniversitelerde önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan Üyeler Genel Kurul tarafından belirlenmişŸ yıllık aidat miktarının yarısını yıllık aidat olarak öderler, ayrıca "GirişŸ Ödentisi" ödemezler.
Paylaş :
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Dernek Üyeliği
Etkinlik Takvimi
   Mayıs 2019   
Pzt Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
PYD Twitter
Sponsorlarımız