PYD SÖZLÜĞÜ
...den Daha Geç Bitirme Kısıtlaması (Finish No Earlier Than (FNET) Constraint): Görevin ilişŸki ve kısıtlamalara göre girilen bir tarihte ya da daha sonraki bir tarihte bitirilmesi zorunluluğŸudur. BaşŸlangıç tarihli planlarda esnek, bitişŸ tarihli planlarda sabit bir kısıtlamadır.
...den Daha Erken Bitirme Kısıtlaması (Finish No Later Than (FNLT) Constraint): Görevin ilişŸki ve kısıtlamalara göre girilen bir tarihte ya da daha önceki bir tarihte bitirilmesi zorunluluğŸudur. BaşŸlangıç tarihli planlarda sabit, bitişŸ tarihli planlarda esnek bir kısıtlamadır.
Alıcı (Buyer): Bir örgüt için ürünleri, hizmetleri ya da semerelerini edinen taraf.
Ana Takvim (Base Calendar): Proje ve kaynaklar için çalışŸılan ve çalışŸılmayan zamanları gösteren takvim. Ana takvim, bir kaynağŸa atanan kaynak takviminden farklı olarak projenin tamamında etkindir.
Anahat (Baseline): Bir proje, bir işŸ paketi veya bir etkinlik için ilk planlama. İşŸlerin başŸlama ve bitişŸ tarihlerini, kaynak, olanaklar ve maliyet bilgilerini içerir ve uygulama sırasında izleme için temel alınır.
Anahat Tarihleri (Baseline Dates): İlk programlama tarihleri. Anahat tarihlerinde daha sonra bir değŸişŸiklik yapılamaz. Bu tarihler, gerçekleşŸen tarihler ile karşŸılaşŸtırmada kullanılır.
Anahat BaşŸlama Tarihi (Baseline Start Date (Schedued Start Date)): İlk programlamada projenin ilk işŸinin başŸlama tarihi.
Anahat BitişŸ Tarihi (Baseline Finish Date (Scheduled Finish Date)): İlk programlamada projenin son işŸinin bitişŸ tarihi.
Ara Plan (Interim Plan): İlk plan (anahat) düzenlendikten sonra, uygulama esnasında projenin değŸişŸik aşŸamalarının kayıt edildiğŸi bir sistem. Ara plan sistemi ile projenin ilk planlaması ve gerçekleşŸen şŸekli arasında kıyaslama yapılabilir.
AşŸağŸıdan Yukarıya DoğŸru Tahmin (Bottom-up Estimating (Technique)): İşŸin bir bileşŸeninin tahmini yöntemi. İşŸler daha ayrıntılı olarak ayrışŸtırılır. Her bir alt düzeyde, işŸin daha ayrıntılı parçalarının ihtiyaçlarını karşŸılamak için gerek duyulan tahmin hazırlanır ve bu tahminler işŸin bileşŸeninin toplamını bulmak için toplanır. AşŸağŸıdan yukarıya tahminin doğŸruluğŸu aşŸağŸı düzeylerde tanımlanan işŸin karmaşŸıklığŸına ve boyutu tarafından belirlenir. Genel olarak daha küçük işŸ kapsamları tahminlerin doruluğŸunu artırır.
Atama (Assignment): Belirli bir kaynağŸa atanan belirli bir işŸ.
Azaltma (Mitigation)/YatışŸtırma : oluşŸ olasılığŸını azaltarak (proje ürününün başŸarısızlık riskini azaltmak için kanıtlanmışŸ teknoloji kullanma), risk olayının değŸerini azaltarak (sigorta satın alma) ya da her ikisiyle riskin beklenen parasal değŸerini azaltmak.
BaşŸarganlık Raporlama (Performance Reporting): BaşŸarganlık bilgilerinin toplanması ve dağŸıtılması. Durum raporları, gelişŸim ölçüm ve tahminleri bunlardan bazılarıdır.
BaşŸlama (Initiation): Proje safhasına başŸlamak için örgütün taahütüdür
Beklenen Parasal DeğŸer (Expected Monetary Value): Bir olayın neticesinde, kayıp veya kazanç ile sonuçlanmasındaki olma olasılığŸı.
Belirtim (Denetleme) Dizelgesi (Kontrol Listesi) (Checklist (Output/Input)): İşŸlem kalemlerinin kıyaslamayı kolaylaşŸtırmak ya da onlarla ilişŸkili olan işŸlemlerin uygun şŸekilde yönetilmesini ya da unutulmamasını temin edecek şŸekilde düzenlenmesi.
BenzeşŸen Tahmin (TekniğŸi) (Analogous Estimating (Technique)): (Daha önceki benzer etkinliklerin kapsam, bütçe, ve süre gibi değŸişŸtirgenlerinin (parametrelerinin) ya da büyüklük, ağŸırlık ve karmaşŸıklık gibi ölçümlerin değŸerlerini gelecekteki etkinliğŸin ölçümü ya da aynı değŸişŸtirgeni tahmin etmek için kullanan tahmin tekniğŸi. Özellikle ilk safhalarda proje hakkında ayrıntılı bilgiler kısıtlı olduğŸunda bir değŸişŸtirgeni tahmin etmek üzere sıklıkla kullanılan bir tekniktir. BenzeşŸen tahmin bir çeşŸit uzman vargısıdır. Önceki etkinlikler yalnızca görünüşŸte değŸil, gerçekten benzer olduğŸunda benzeşŸen tahmin daha güvenilirdir.
Berat (Charter): Proje Beratı’na bakınız.
Beyin Fırtınası (Brainstorming): Takım üyelerinin bir gurubunu ya da konu uzmanlarını kullanarak riskleri, fikirleri ya da konuların çözümlerini tanımlamakta kullanılan genel bir veri toplama ve yaratıcılık tekniğŸi. Genellikle bir beyin fırtınası oturumu, daha sonraki çözümlemelerde kullanılmak üzere her bir katılımcının fikirlerini kaydedecek şŸekilde düzenlenir.
Bilgi (SınıflandırılmışŸ Veri) DağŸıtımı (Information Distribution): Gerekli bilgilerin zamanında oluşŸturularak kullanıma sunulmasıdır.
Birlikte Bitir (Finish-to-Finish): Kendi öncülü görev ile aynı anda bitme zorunluluğŸudur. Planlama süresinin kısaltılmasında kullanılır.
BitişŸiyle BaşŸla (Finish-to-Start): Kendi öncülü görev ile aynı anda başŸlama zorunluluğŸudur.
BitişŸiyle Bitir (Finish-to-Finish): Kendi öncülü görev ile aynı anda bitme zorunluluğŸudur.
BitişŸ Tarihi (Finish Date): Bir etkinliğŸin tamamlanmasıyla ilişŸkili bir zaman noktası. Genellikle şŸunlardan birisiyle birlikte nitelendirilir: gerçek, planlı, erken, geç, anahat...
BitişŸik Seçim (Adjacent Selection): BitişŸik hücrelerin seçilmesi.
BoşŸluk (Float): Projenin bitim tarihi değŸişŸmeksizin, bir etkinliğŸin en erken başŸlama tarihinden itibaren geciktirilebilir olduğŸu zaman miktarıdır. BoşŸluk, matematiksel bir hesaplamadır ve proje süreçlerini değŸişŸtirip proje planına uygulanmasını sağŸlar.
Bütçe (Budget): Projenin ya da işŸ dağŸılım ağŸacındaki herhangi bir bileşŸenin ya da herhangi bir planlı etkinliğŸin onaylı maliyet tahmini.
Bütçe Tahmini (Budget Estimate): Tahmin’e bakınız.
Çaba (Effort): Mesai. Bir etkinliğŸi ya da diğŸer bir proje öğŸesini tamamlamak için gerek duyulan işŸçilik birimlerinin sayısı.
Çaba Düzeyi (Level of Effort (LOE)): Farklı başŸarı ölçümüne istemeden yardımcı olan destek tipi etkinlik.
Çan EğŸrisi (Ortada Tepe Noktalı) (Bell Curve): Bir kaynak şŸeklidir. Çabalar, işŸin süresinin ortasında tepe noktasına ulaşŸır; işŸin başŸlangıç ve bitimindeki çabaların yüzdesi düşŸüktür.
Çapraz BağŸlantılı Projeler (Cross-linking Projects): İstenirse, sadece bir projenin görevi veya kaynağŸı diğŸer bir projeye veya birleşŸtirilmişŸ projelere bağŸlanabilir.
Çizelge (Chart): Proje bilgilerini şŸekilsel olarak temsil eden bir görünüm veya görünüm parçası.
Çubuk Çizelge (Bar Chart): Programla ilişŸkili bilginin grafik gösterimi. Tipik bir Çubuk Çizelge’de etkinlikler ya da diğŸer proje elemanları çizelgenin sağŸ tarafında, tarihler üstte ve etkinlik süreleri uygun zaman periodlarına yerleşŸtirilmişŸ yatay çubuklar olarak gösterilir. Gannt Çizelge olarak da anılmaktadır.
Daraltma (Collapsing): Bir projede yalnızca işŸlerin özetlerinin görünmesini sağŸlayan, üst işŸe bağŸlı alttaki işŸlerin gizlenmesi işŸlemi. Bir projenin ana safhalarını göstermek amacıyla kullanılır.
DeğŸişŸiklik Kontrol Kurulu (DKK) (Change Control Board (CCB)): Projeye dahil olanlarca oluşŸturulan, proje bazındaki değŸişŸiklikleri onaylamak ya da red etmekten sorumlu resmi grup.
DeğŸişŸiklik Kontrol Sistemi (Change Control System (Tool)): Projenin teslimat kalemlerinin ve belgelerinin nasıl kontrol edileceğŸini, değŸişŸtirileceğŸini ve onaylanacağŸını belirleyen biçimsel olarak belgelendirilmişŸ usullerin toplamı.
DeğŸişŸiklik Kontrolü (Change Control): Projenin anahatlarına yapılacak değŸişŸiklerin tanımlanması, belgelendirilmesi, kabul ya da ret edilmesi ve kontrol edilmesi işŸlemi.
DeğŸişŸiklik İsteğŸi (Change Request): Projenin kapsamını genişŸletme ya da daraltma; politikasını, süreçlerini, planlarını, maliyetleri ya da bütçeyi biraz değŸişŸtirme ya da takvimi gözden geçirme isteğŸidir.
DüğŸüm Üzerinde Etkinlik (DÜE) (Activity-On-Node (AON)): Öncül Çizelgeleme Yöntemi'ne bakınız.
Ok Üzerinde Etkinlik (OÜE) (Activity-On-Arrow (AOA)): Ok Çizelgeleme Yöntemi'ne bakınız.
DüğŸüm Üzerinde Olay (DÜO) (Event-on-Node): İçerisinde olayların kutular ya da düğŸüm noktaları ile temsil edildiğŸi, oluşŸan olayların sıralamasının gösterilmesinde oklar ile bağŸlantıları kurulan bir şŸebeke çizelgesi yöntemidir.
Düzeltici Eylem (İşŸlem) (DE) (Corrective Action): Projenin gelecekte beklenen başŸarganlığŸını planlanan çizgiye çekmek üzere yapılan değŸişŸiklikler.
Erken BaşŸlama Tarihi (EBAT) (Early Start Date): Tehlikeli Yol Yöntemi içerisinde, şŸebeke mantığŸına ve herhangi bir program kısıtlamasına göre, bir etkinliğŸin (veya projenin) tamamlanmamışŸ kısımlarının başŸlaması mümkün olan en erken zaman noktası. Erken başŸlama tarihleri proje süreçlerini değŸişŸtirdiğŸi gibi, bu değŸişŸiklikler proje planında da yapılır.
Erken BitişŸ Tarihi (EBİT) (Early Finish Date): Kritik (Tehlikedeki) Yol Yöntemi içerisinde, şŸebeke mantığŸına ve herhangi bir program kısıtlamasına göre, bir etkinliğŸin (veya projenin) tamamlanmamışŸ kısımlarının bitmesi mümkün olan en erken zaman noktası. Erken bitim tarihleri proje süreçlerini değŸişŸtirdiğŸi gibi, bu değŸişŸiklikler proje planında da yapılır.
Erteleme Süresi (ES) (Lag (Delay) Time): Bir bağŸımlılıktan dolayı görevler arasındaki erteleme süresi.
Esnek Kısıtlama (EK) (Flexible Constraint): Görevi bir tarihe bağŸlı olmayan kısıtlamadır.
EşŸzamanlı Mühendislik (EM) (Concurrent Engineering): En genel anlamıyla, uygulayıcıların tasarım safhasında çalışŸmalara dahil edildiğŸi proje personeli olşŸturma yaklaşŸımı. Bazen Hızlı İzleme ile karışŸtırılmaktadır.
Etkinlik (Activity): Proje süresince yapılan işŸ elamanı. Bir etkinliğŸin olması beklenen süresi, maliyeti ve kaynak gereksinimi vardır. Etkinlikler genelde işŸlere ayrılırlar.
Etkinlik Belirleme (Activity Definition): İDA'da belirtilen çeşŸitli proje çıktılarını oluşŸturmak üzere gerekli olan işŸlerin (etkinliklerin) belirlenmesidir.
Etkinlik Dizelgesi (Listesi) (Activity List): Planlanan etkinliklerin, etkinlik tanımını, etkinlik künyesini ve proje takımının üyelerinin yapılacak işŸi anlamasına yetecek kadar ayrıntılı işŸ tanımını içeren sıralanmışŸ dizelgesi.
Etkinlik Kaynaklarının (İmkanlarının) Tahmini (Activity Resource Estimating (Process)): Planlı her bir etkinliğŸin uygulanması için gerekli imkanların (olanakların) türü ve miktarı hakkında yapılan tahmin süreci.
Etkinlik Künyesi (Tanısı) (Activity Identifier): Planlı her bir etkinliğŸe, onu diğŸer proje etkinliklerinden ayırmak için atanan sayısal ya da metinsel; kısa ve benzersiz tanıtım künyesi.
Etkinlik Nitelikleri (Girdiler/Çıktılar) (Activity Attributes (Input/Output)): Etkinlik dizelgesi içinde bulunan her bir planlı etkinlik ile ilişŸkilendirilen birçok çeşŸitli nitelikler.
Etkinlik Sıralaması (Activity Sequencing (Process)): Planlı etkinlikler arasındaki bağŸımlılıkların tanılanması ve belgelendirilmesi süreci.
Etkinlik Süresi (Activity Duration): Planlanan etkinliğŸin başŸlama ve bitişŸi arasındaki zamanın takvim birimi açısından ifadesidir.
Etkinlik Süre(sinin) Tahmini (Activity Duration Estimating): Her etkinliğŸin tamamlanması için gerekecek işŸ süresinin tahminidir.
Etkinlik Tanımı (ET) (Activity Description (AD)): Proje ağŸ çizelgesinde kullanılan kısa açıklama ya da bilgi. Etkinlik tanımı normal olarak etkinliğŸin işŸ kapsamını açıklar.
Geç BaşŸlama Tarihi (Late Start (LS) Date): Tehlikeli yol yöntemi içerisinde, bir etkinliğŸin gecikmeksizin başŸlayabildiğŸi, bir kilometretaşŸı ile tanımlı, muhtemel en geç zaman noktası.
Geç BitişŸ Tarihi (Late Finish (LF) Date): Tehlikeli yol yöntemi içerisinde, bir etkinliğŸin gecikmeksizin tamamlanabildiğŸi, bir kilometretaşŸı ile tanımlı, muhtemel en geç zaman noktası.
Geçen Süre (Elapsed Time): ÇalışŸılan, çalışŸılmayan zamanları ve tatilleri de içeren süredir. ÇalışŸma takvimini dikkate almadan geçen sürelerin belirtilmesi şŸeklindedir.
Gerçek(leşŸen) (Actual): GerçekleşŸen bilgiyi gösterir. Bu nedenle geçmişŸ zamanla ilgili bilgidir ve "gerçek" yerine "gerçekleşŸen" şŸeklinde kullanılmalıdır.
GerçekleşŸen BaşŸlama Tarihi (GEBAT) (Actual Start Date (AS)): Zaman içinde, bir etkinlik için işŸin gerçekte başŸladığŸı anıdır.
GerçekleşŸen BitişŸ Tarihi (GEBİT) (Actual Finish Date (AF)): Zaman içinde, bir etkinlik için işŸin gerçekte tamamlanma anıdır. (Bazı uygulama alanlarında işŸ "tamamen tamamlandığŸında" etkinlik "bitmişŸ" sayılır)
GerçekleşŸen Maliyet (GEM) (Actual Cost (AC)): Bkz. Yapılan İşŸin GerçekleşŸen Maliyeti.
GerçekleşŸen Süre (Actual Duration): Planlanan etkinliğŸin gerçekleşŸen başŸlama zamanı ile ya planlanan etkinliğŸin devam ediyorsa proje tarihinin veri tarihi ya da planlanan etkinlik tamamlanmışŸ ise gerçekleşŸen bitişŸ tarihi arasındaki sürenin takvim birimi cinsinden ifadesi.
GerçekleşŸen Tarihler (GET) (Actual Dates): İşŸler tamamlanmışŸtır. İzlenmişŸ olan işŸlerde ve tarihlerde bir değŸişŸiklik yapılamaz. Ancak redaksiyon yoluyla değŸişŸtirilebilir.
Geriye Devretme (Backward Pass): AğŸ üzerindeki tüm etkinliklerin tamamlanmamışŸ olanları için geç bitişŸ ve geç başŸlangıç tarihlerinin hesaplanması. Projenin tamamlanma tarihinden başŸlayıp ağŸ üzerinde geriye doğŸru gidilerek belirlenir. Tamamlanma tarihi ileri geçişŸle hesaplanabilir ya da müşŸteri/hami tarafından belirlenebilir.
Geri Yüklemeli (YokuşŸ Yukarı) (Back Loaded (Ramp Up)): ÇalışŸmalar, azdan başŸlayarak her bir süre sonunda artarak yükselir ve işŸe atanmışŸ olan çalışŸmalar her bir süre için sonunda %100'e ulaşŸır.
GirişŸ TuşŸu (Access Key): Bir komut veya seçenekte girişŸi sağŸlayan altı çizgili anahtar harf tuşŸu.
Geciktirme Süresi (Delay Time (Lag Time)): BağŸımlı görevler arasında fazla atamaların çözümü için aralarına yerleşŸtirilen fazladan süre.
Geçerli BaşŸlama Tarihi (Current Start Date): Bir etkinliğŸin başŸlayacağŸı zaman noktasının geçerli tahmini.
Geçerli BitişŸ Tarihi (Current Finish Date): Bir etkinliğŸin tamamlanacağŸı zaman noktasının geçerli tahmini.
Güncel Tarih Hattı (Çizgisi) (Current Date Line): Gantt, kaynak, kaynak kullanım çizelge görünümlerinde günün tarihini gösteren düşŸey, noktalı çizgi. Bilgisayarın sistemine göre olan tarihi veya Özet Bilgi iletişŸim kutusunun Proje sekmesinde girilmişŸ geçici tarihi temsil eden, Gant çizelgesindeki kesikli dikey çizgi.
Güncel Veri (Çizgisi) (Current Data): ....
Hesap Kodu (Künyesi) (Code of Accounts): İşŸ DağŸılım AğŸacı'ndaki her elemanı belirlemek üzere kullanılan numaralandırma sistemi. Maliyet Merkezi'ne bakınız.
Hesap Merkezi (Chart of Accounts): Kategorilerine göre (işŸçilik, donanım, malzeme gibi) proje maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan numaralandırma sistemi. Projenin maliyet merkezleri şŸirket maliyet merkezlerini temel alır.
Hesap Verme Matrisi (Dizeyi) (Accountability matrix): Proje içindeki görevlerin hesabının kimler tarafından verileceğŸini belirtir matris.
Hızlı İzleme: Normal koşŸullarda ardışŸık yapılan etkinliklerin (tasarım ve imalat etkinlikleri gibi) proje programını sıkışŸtırmak üzere üst üste çakışŸtırılması,
İdari KapanışŸ (Administrative Closure): Safha ya da projenin tamamlanmasını resmileşŸtirmek üzere bilgilerin türetilmesi, toplanması ve dağŸıtılmasıdır.
İhale (Solicitation): Teklif ya da proje önerilerinin alınmasıdır.
İhale Planlama (Solicitation Planning): Ürün gereksinimlerinin dokümente edilmesi ve muhtemel temin kaynaklarının belirlenmesi
İhtiyat (Contingencies, buffer): Yedek ve İhtiyat Planlamasına bakınız.
İhtiyat Planlama (Contingency Planning): TanımlanmışŸ risk olayı gerçekleşŸtiğŸinde, projenin başŸarısı için kullanılmak üzere alternatif stratejilerin belirlendiğŸi yönetim planının hazırlanması.
İhtiyat Tahsisi (Contingency Allowance): Yedek’e bakınız.
İhtiyat YedeğŸi (Contingency Reserve): Sadece belirli bir kısım için (bazen “bilinen bilinmeyenler” olarak da anılmaktadır) öngörülen, gelecek durumlarda kullanılmaya olanak veren ayrıca planlanmışŸ nicelik. ÖrneğŸin bazı işŸlerde tekrar olacağŸı açıkken bunun büyüklüğŸü belirsizdir. İhtiyaç yedekleri maliyet, program ya da her ikisini birden içerebilir. İhtiyaç yedeklerinin amacı öngörülmemişŸ maliyet ve program hedeflerinin azaltmaktır. İhtiyaç yedekleri normal olarak projenin maliyet ve program bazında yer alır.
İleriye Devretme (Forward Pass): Bütün şŸebeke etkinliklerinde tamamlanmamışŸ kısımlar için erken başŸlama ve erken bitim tarihlerinin hesabı.
İletişŸim Planlama (Communications Planning): Projeye dahil olanlar arasındaki bilgi ve iletişŸim gereksiniminin belirlenmesi.
İşŸ DağŸılım AğŸacı (İDA) (Work Breakdown Structure (WBS)): Proje kapsamını tanımlayan ve düzenleyen bileşŸenlerin ürüne ya da hizmete (proje çıktıları) göre gruplanmasıdır. Her azalan düzey proje parçalarının detayını temsil eder. Proje parçaları ürün veya hizmet olabilir.
İşŸ Paketi (Work Package): İDA yapısı içinde en alt düzeydeki proje çıktısı. İşŸ paketleri etkinliklere ayrılabilir.
İşŸ Tanımı (İT) (Statement of Work (SOW)): SözleşŸme altında sağŸlanan ürün veya hizmetin yazılı tanımı.
İşŸi Sabit Görev Tipi (Fixed Work Task Type): Sabit çaba gerektiren bu görev tipinde, o göreve kaynak eklendiğŸinde veya çıkarıldığŸında görevin toplam çabası aynı kalır. Böyle görev tiplerinde kaynak değŸişŸikliklerinin yüklemesine göre görevin süresi uzar veya kısalır.
Kabul (Acceptance): Bir şŸeyi, gerçek, sağŸlam, uygun ya da katıksız olduğŸunu kabullenerek biçimsel (resmi) olarak teslim almak ya da alındığŸını kabul etmek.
Kabul Ölçütü (Acceptance Criteria): Proje teslimat kalemlerinin kabulünden önce karşŸılanması gerekli olan başŸarganlık ihtiyaçlarını ve gerekli durumları içeren ölçütler.
Kalan İşŸin Tamamlanma Tahmini (Estimate to Completion (ETC)): Bir etkinliğŸin, bir etkinlikler öbeğŸinin veya belirlenen işŸ kapsamının tamamlanması için gerekli beklenilen toplam maliyeti.
Kalite Güvence (KG) (Quality Assurance (QA)): Projenin ilgili kalite standartlarını karşŸılayacağŸı konusunda güven sağŸlamak üzere tüm proje başŸarganlığŸını düzenli olarak değŸerlendirmek.
Kalite Kontrol (KK) (Quality Control (QC)): (1) ilgili kalite standartlarının karşŸılanıp karşŸılanmadığŸını saptamak üzere belirli proje sonuçlarını gözleme ve yetersiz başŸarganlığŸın nedenlerini ortadan kaldıracak yolları belirlemek.
(2) Örgütsel yapı içinde kalite kontroldan sorumlu birim
Kalite Maliyeti (Cost of Quality): Kalitenin temin edilmesine yönelik maliyetler. Kalitenin maliyetini, kalite planlama, kalite kontrol, kalite teminati ve yeniden işŸleme oluşŸturur.
Kalite Planlama (Quality Planning): hangi kalite standartlarının projeyle ilgili olduğŸunu ve bunların nasıl karşŸılanacağŸını belirlemek
Kapsam (Scope): Proje olarak sunulan ürün ve hizmetlerin tümüdür.
Kapsam Anahattı (Scope Baseline): .....
Kapsam DeğŸişŸikliğŸi (Scope Change): Proje kapsamındaki her türlü değŸişŸiklik. Bir kapsam değŸişŸikliğŸi hemen her zaman proje maliyet veya programında düzenleme gerektirir.
Kapsam DeğŸişŸiklik Kontrolü (Scope Change Control): Proje kapsamındaki değŸişŸikliklerin kontrolüdür.
Kapsam DoğŸrulama (Scope Verification): Proje kapsamının resmi kabulüdür.
Kapsam Planlama (Scope Planning): Gelecekteki proje kararlarına temel teşŸkil edecek yazılı kapsam beyanıdır (Bkz. Kapsam Beyanı)
Kapsam Tanımlama (Scope Definition): Proje sonucu orta çıkacak ürün ya da hizmetin kolay yönetilebilecek küçük parçalara bölünmesidir.
Kapsamdaki DeğŸişŸiklik (Change in Scope): Kapsam DeğŸişŸiliğŸi’ne bakınız.
Kapsayıcı DeğŸişŸiklik Kontrolü (Overall Change Control): Tüm proje göz önüne alınarak yapılacak değŸişŸikliklerin koordinasyonu
Kaynak Seçimi (Source Selection): Muhtemel yükleniciler arasından seçim
Kaynakların (İmkanların) Otomatik Dengelenmesi (Automatic Resource Leveling): ......
KazanılmışŸ DeğŸer (Earned Value): Yapılan işŸin değŸerinin ölçüsü. KazanılmışŸ değŸer, gerçekleşŸen maliyetin izlenmesi için raporlarda kullanılır. Proje bütçesinde, planlanan maliyet tahminleri ile gerçekleşŸen maliyetler arasındaki farkları kullanır. Projenin başŸarganlık ölçümü için bir yöntem oluşŸturur. Maliyet ve başŸarganlığŸın planlandığŸı gibi olup olmadığŸını belirler. Planlanan ile gerçekleşŸen işŸi karşŸılaşŸtır.
Kesin Tahmin (Definitive Estimate): Bir proje veya bir işŸe hangi çeşŸit etkenlerin etki edebileceğŸine ait bir değŸerlendirme veya bilimsel tahmin.
Kestirme Çözüm (Workaround): Olumsuz risk olaylarına karşŸı planlanmamışŸ tepkilerdir. Ortaya çıkan risk olayının öncesinde tepkinin belirlenmediğŸi anlamda kullanılır.
Kısıtlamalar (Constraints): İşŸin başŸlangıç ve bitişŸ tarihlerini etkileyen, birbirinden bağŸımsız işŸlere yerleşŸtirilmişŸ zaman çizelgesi sınırlamaları.
Kontrol (Control): Planlanan başŸarganlığŸın gerçekleşŸen başŸarganlıkla karşŸılaşŸtırılması, sapmanın çözümlenmesi, muhtemel seçenekelerin değŸerlendirilmesi ve gerektiğŸinde düzeltici eylemin alınması süreçleri.
Kontrol Çizelgeleri (Control Charts): Kontrol çizelgeleri bir süreçte belirlenmişŸ kontrol limitlerine göre zaman içindeki sonuçların grafik gösterimidir. Sürecin "kontrol altında" olup olmadığŸını tanımlamak ya da ayarlama yapmak üzere kullanılırlar.
Kritik (Tehlikedeki) Görev (Critical Task): Projenin zamanında tanımlanabilmesi için, planlanan süresinde başŸlaması ve bitmesi Gerekli olan görev. Tehlikeli yol üzerinde bulunan her görev tehlikededir.
Kritik Yol (Tehlikedeki Yol) (Critical Path): Bir projenin şŸebeke çizgesi içerisinde, projenin en erken tamamlanmasını belirleyen etkinliklerin serisi.. Etkinliklerin, planlamanın önünde ya da gerisinde tamamlanışŸ şŸekillerine bağŸlı olarak, zaman zaman tehlikeli yol değŸişŸecektir. Tehlikeli yol normal olarak bütün proje için hesaplanır olmasına rağŸmen, ayrıca kilometretaşŸları ya da alt projeler için dahi belirlenebilir. Tehlikeli yol, genellikle, boşŸlukları belirtilen bir değŸere eşŸit veya bu değŸerden küçük, genellikle sıfır değŸerli olan etkinlikler olarak tanımlanır. Tehlikeli yol üzerinde olan her görev tehlikededir.
Maliyet Artı Sabit Ücret Tipi SözleşŸme (Cost Plus Fixed Fee (CPFF) Contract): Alıcı tarafından, satıcının, kabul edilebilir maliyetleri (sözleşŸmede tanımlanır) artı sabit bir kar tutarının (ücret) karşŸılandığŸı bir sözleşŸme tipi.
Maliyet BaşŸarganlık Göstergesi (MBİ) (Cost Performance Index (CPI)): Bütçelenen maliyetin gerçek maliyete oranıdır. MBİ aşŸağŸıdaki formülü yardımıyla muhtemel maliyet sapmasının büyüklüğŸünü öngörmekte kullanılır. Orjinal maliyet tahmini/MBİ=Tamamlanma maliyeti. KazanılmışŸ DeğŸer’e bakınız.
Maliyet Bütçeleme (Cost Budgeting): Maliyet tahminlerinin beher proje bileşŸenlerine tahsis edilmesi
Maliyet Kontrolü: (Cost Controling): Proje bütçesindeki değŸişŸikliklerin kontrolü.
Maliyet Tahmini (Cost Estimating): Proje etkinliklerinin tamamlanması için gerekli kaynak maliyetlerinin tahmin edilmesi.
"Mümkün Olan En Geç Zamanda" Kısıtlaması (As Late As Possible Constraint (ALAP)): İşŸin ilişŸki ve diğŸer kısıtlamalara göre mümkün olan en geç tarihte başŸlamasıdır. Bütün programlamalarda kullanılır. BitişŸ tarihli programlamalarda varsayılan esnek kısıtlamadır. Tarih girilmez.
"Mümkün Olan En Kısa Zamanda" Kısıtlaması (As Soon As Possible Constraint (ASAP)): İşŸin ilişŸki ve diğŸer kısıtlamalara göre mümkün olan en kısa zamanda başŸlamasıdır. Bütün programlamalarda kullanılır. BaşŸlangıç tarihli programlamalarda varsayılan esnek kısıtlamadır. Tarih girilmez. Aynı zamanda bir özet işŸ kısıtlamasıdır.
Ok Çizelgeleme Yöntemi (OÇY) (Arrow Diagramming Method (ADM)): Etkinliklerin ok şŸeklinde gösterildiğŸi bir ağŸ çizelgeleme tekniğŸi. Okun kuyruğŸu etkinliğŸin başŸlangıcını, okun ucu ise etkinliğŸin sonunu gösterir (okun uzunluğŸu etkinliğŸin tamamlanması için beklenen süreyi temsil etmez). Etkinlikler, aralarındaki ilişŸkileri göstermek üzere düğŸüm (genelde küçük çember olarak çizilir) olarak adlandırılan noktalarda birleşŸtirilirler.
Onay (Approval): Bir şŸeyi biçimsel olarak teyit etme, tasdik etme, onaylama, hemfikir olma edimi.
OnaylanmışŸ DeğŸişŸiklik İsteğŸi (Approved Change Request): BütünleşŸik değŸişŸiklik kontrol süreci içinde işŸleme alınan ve onaylanan değŸişŸiklik isteğŸi.
Öncül (Precedence): Öncelik çizelgeleme yöntemi içerisinde bir mantıksal ilişŸki için kullanılan terim.
Öncül Etkinlik (Predecessor Activity): Ok çizelgeleme yöntemi içerisinde bir düğŸüm noktası içine giren etkinlik ya da öncelik çizelgeleme yöntemi içerisinde "-den önceki" etkinlik.
Öncül Görev (Predecessor Task): DiğŸer bir görevin başŸlaması veya bitmesinden önce başŸlaması ya da bitmesi zorunlu olan görev.
Öne Alma (Önleme) Süresi (Lead Time): Bir bağŸımlılığŸın izin verilebilir olmasından dolayı görevleri birbirine çakışŸtırabilme zamanı. Aralarında ilişŸki bulunan iki görevin çakışŸtırılarak (üst üste bindirilerek) sonraki görevin belli bir süre erken başŸlamasını sağŸlamak. Tedarikte "tedarik süresi".
Örgütsel DağŸılım Yapısı (Organizational Breakdown Structure (OBS)): Hangi işŸ elemanının örgütün hangi biriminin sorumluluğŸuna verildiğŸini göstermek üzere kullanılır.
Örgütsel Planlama (Organizational Planning): Proje görev ve sorumluluklarının, raporlama ilişŸkilerinin belirlenmesi, dokümante edilmesi ve tahsis edilmesi
Pareto Çizelgesi (Pareto Diagram): Bir pareto çizelgesi, belirlenen neden sınıfına ya da tipine göre kaç defa üretildiğŸini gösteren ve oluşŸumun sıklığŸına göre düzenlenmişŸ bir histogramdır. Sıraya göre düzenleme, proje yönetim takımının en fazla sayıda kusura neden olan sorunları ilk olarak ortadan kaldırmak için harekete geçirmesi için düzeltici işŸlemlere yol gösterir. Pareto çizelgeleri, göreli az sayıda nedenlerin sorunların ya da kusurların çoğŸuna neden olduğŸu şŸeklindeki Pareto konumuna kavramsal olarak bağŸımlıdır.
PaydaşŸ (Stakeholder): Proje aktivitelerinden etkilenen veya proje içinde yer alan örgüt ya da bireyler.
PaylaşŸılmışŸ Çaba (Apportioned Effort): Bir işŸ için çabalar kolayca birbirinden ayrılamadığŸında ayrık işŸ çabalarıyla doğŸrudan orantılı olarak belirlenip kullanılan çaba miktarı.
Personel Temini (Edinimi) (Staff Acquisition): Projeye tahsis edilen insan kaynağŸının alımı.
Planlanan İşŸin Bütçelenen Maliyeti (PİBM) (Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)): Belirli bir dönemde (genellikle güncelleme tarihinde) gerçekleşŸtirilmek üzere planlanmışŸ etkinlikler (veya etkinliklerin alt parçaları) için onaylanmışŸ maliyet tahminlerinin (diğŸer maliyet yükleriyle birlikte) toplamıdır. KazanılmışŸ DeğŸer’e bakınız.
Planlama BaşŸarganlık Göstergesi (Schedule Performance Index (SPI)): Yapılan işŸin planlanan işŸe oranıdır. (YİBM/PİBM)
Program GelişŸtirme (Schedule Development): Etkinlik ilişŸkileri, etkinlik süreleri ve kaynak gereksinimlerini çözümleyerek proje programının oluşŸturulması.
Program Kontrol (Schedule Control): Proje programındaki değŸişŸikliklerin kontrolü.
Program: Program, birden fazla projenin luşŸturduğŸu bir grup olup, ilgili projelerin birlikte eşŸgüdümlü yürütülmesi halinde bunların tek tek yönetiminden daha fazla yarar sağŸlar
Proje (Project): Özgün ürün ya da hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çabadır.
Proje Beratı (Project Charter): Proje Beratı projenin resmen tanındığŸını belgeleyen dokümandır. Genelde proje dışŸından bir yönetici tarafından yayınlanır. Bu berat aynı zamanda proje yöneticisine örgüt kaynaklarını proje çalışŸmalarında kullanması için yetki verir.
Proje Bütünleme (Entegrasyon) Yönetimi (Project Integration Management): ÇeşŸitli proje elemanlarının uygun şŸekilde koordine edilmesini sağŸlayan süreçleri tanımlar. Proje planı oluşŸturma, proje planının yürütülmesi ve genel değŸişŸiklik kontrolünden oluşŸur.
Proje İletişŸim Yönetimi (Project Communications Management): Proje bilgilerinin zamanında ve uygun bir şŸekilde türetilmesi, toplanması, yayınlanması, saklanması ve tanzim edilmesini sağŸlayan süreçleri tanımlar. İletişŸim planlama, bilgi dağŸıtımı, başŸarganlık raporlama ve idari kapanışŸtan oluşŸur.
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi (Project Human Resource Management): Projede yer alan bireylerin en etkin kullanımı için gerekli süreçleri tanımlar. Örgütsel planlama, personel tedariğŸi, takım gelişŸtirmeyi kapsar.
Proje Kalite Yönetimi (Project Quality Management): Öngörülen proje gereksinimlerinin karşŸılanmasını sağŸlamak için gerekli süreçleri tanımlar. Kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolden oluşŸur.
Proje Kapsam Yönetimi (Project Scope Management): Projenin ön görülen hedeflerine başŸarıya ulaşŸması için gerekli ve yeterli tüm çalışŸmaların yerine getirilmesini sağŸlayan süreçleri tanımlar. BaşŸlama, kapsam planlama, kapsam tanımlama, kapsam doğŸrulama ve kapsam değŸişŸiklik kontrolünü içerir.
Proje Maliyet Yönetimi (Project Cost Management): Projenin onaylanmışŸ bütçe sınırları içinde tamamlanması için gerekli süreçleri tanımlar. Kaynak planlaması, maliyet tahminleri, maliyet bütçeleme ve maliyet kontrolünü kapsar.
Proje Ömür Döngüsü (Project Life Cycle): Bütün olarak proje safhalarının hepsine birden proje ömür döngüsü denir.
Proje Planı (Project Plan): Yürütülen projenin kontrol ve yönetimini sağŸlamak üzere kullanılan resmi onaylanmışŸ dokümandır.
Proje Planı GelişŸtirme (Project Plan Development): DiğŸer planlama süreçlerinden alınan sonuçların tutarlı ve uyumlu bir doküman içinde toplanmasıdır.
Proje Planının Yürütülmesi (Project Plan Execution): (Uygulama) Proje planının, içinde yer alan etkinliklerin yerine getirilmesi ya da getirilmesinin sağŸlanarak yürütülmesidir.
Proje Planlama (Project Planning):Proje planının oluşŸturulması ve güncel tutulması
Proje Risk Yönetimi (Project Risk Management): Proje risklerinin tanımlandığŸı, çözümlendiğŸi ve önlemlerin alındığŸı süreçleri tanımlar. Risk tanımlama, risk nicelleme, riske tepki gelişŸtirme, ve riske tepki kontrolünü kapsar.
Proje Safhası (AşŸaması) (Project Phase): Proje Safhası ana çıktının (ürün ya da hizmetin) tamamlanmasıyla neticelenen, mantıksal olarak ilişŸkilendirilmişŸ proje etkinlikleri bütünüdür.
Proje AğŸı (şžebeke) Çizelgesi (Project Network Diagram): Proje etkinliklerinin mantıksal ilişŸkilerinin herhangi bir şŸematik görünümü.
Proje Takımının Temini (Edinilmesi) (Acquire Project Team): Projenin tamamlanması için gerekli insan kaynaklarının (imkanlarının) elde edilmesi süreci.
Proje Tedarik Yönetimi (Project Procurement Management): Malzeme ve hizmetlerin proje örgütü dışŸından sağŸlanması için gerekli süreçleri tanımlar. Tedarik planlama, ihale planlama, ihale, kaynak seçimi, sözleşŸme idaresi ve sözleşŸme kapanışŸ süreçlerinden oluşŸur.
Proje Yönetimi (Project Management (PM)): Projeye dahil olanların projeye yönelik gereksinim ya da beklentilerini karşŸılamak ya da bunların üzerine çıkma için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje etkinliklerine uygulanmasıdır
Proje Zaman Yönetimi (Project Time Management): Projenin zamanında tamamlanmasını sağŸlayan süreçleri tanımlar. Etkinlik tanımlama, etkinlik ilişŸkilendirme, etkinlik süre tahminleri, program gelişŸtirme ve program kontrolünden oluşŸur.
Risk Belirleme (Risk Identification): Hangi risklerin projeyi muhtemelen etkileyeceğŸini tanımlamak ve her birinin özelliklerini belgeleme.
Risk Nicelleme (Risk Quantification): Muhtemel proje çıktıları yelpazesini takdir etmek için riskleri ve riskler arası ilişŸkileri değŸerlendirme.
Riske Tepki GelişŸtirme (Risk Response Development): Fırsatları ve tehditlere tepkileri çoğŸaltacak adımları tanımlama
Riske Tepkinin Kontrolü (Risk Response Control): Projenin akışŸı boyunca riskteki değŸişŸimlere tepki verme.
Sabit Fiyatlı SözleşŸme (Firm Fixed Price (FFP) Conract): Satıcının maliyetlerine bakılmaksızın, alıcının satıcıya ödeyeceğŸi tutar miktarı önceden belli olan sözleşŸme tipi.
Sabit Fiyatlı Prim Ödemeli SözleşŸme (Fixed Price Incentive Fee (FPIF Conract): Tanımlanan başŸarganlık ölçütü sağŸlandığŸında satıcının ilave bir miktar kazanabildiğŸi ve alıcının satıcıya sözleşŸme şŸartlarında tanımlandığŸı gibi bir tutar miktarı ödediğŸi sözleşŸme tipi.
Sabit Maliyetler (Fixed Costs): KaynağŸa bağŸımlı olmayan veya kaynak tarafından meydana getirilen işŸ ya da görevin süresine bağŸlı olmaksızın, sabit kalıp değŸişŸmeyen maliyetlerdir.
Sabit Süreli Takvim Hazırlama (Fixed-Duration Scheduling): Kaynaktan bağŸımsız bir planlama tipidir. Belirli bir görevin süresi kaynağŸın çalışŸmasına bağŸlı değŸildir. Sabit süreli takvim planlamada bir görevin süresi o göreve ne kadar kaynak ve imkan ataması yapılırsa yapılsın sabit kalır. Kaynak değŸişŸikliklerine bakılmaksızın süreleri sabit olan görevlerin planlanmasında kullanılır.
Sarkma (Slack): Program DeğŸerlendirme ve Gözden Geçirme TekniğŸinde gevşŸek zaman.
Sav (Argument): Programlamada bir işŸleme geçirilen bir sabit, bir değŸişŸken ya da bir ifade.
Serbest Sarkma (SS): (Free Slack (SS)): Görevin yalnız kendisini ilgilendirir. DiğŸer görevlere etkisi yoktur. Görevde kapasite fazlalığŸı olduğŸu anlamına gelir.
Serbest BoşŸluk (SS): (Free Float): Kendisini doğŸrudan doğŸruya takip eden etkinliklerin "erken başŸlama"sını etkilemeksizin, bir etkinliğŸin geciktirilebilir olduğŸu zaman miktarı.
Sınıf (Grade): Aynı işŸlevsel kullanışŸa (örneğŸin çekiç) ancak farklı kalite gereklerine sahip olan varlıklara verilen sınıflandırma ya da derece. (Farklı çekiçler farklı kuvvet uygularlar). 1. Sınıf = Kaliteli veya tersi demek değŸildir.
Sorumluluk Tahsis Matrisi (Dizeyi) (Responsibility Assignment Matrix): Proje içindeki sorumlulukların kişŸilere tahsisini gösterir tablo.
SözleşŸme (Contract): SözleşŸme alıcı ve satıcıyı karşŸılıklı bağŸlayan yasal bir dokümandır. Satıcının istenen ürünü öngörülen şŸartlarda sağŸlamasını, alıcının da gerekli ödemeyi yapmasını hükme bağŸlar. SözleşŸmeler genelde aşŸağŸıda sıralanan üç genişŸ sınıflamadan birine girerler: Sabit Fiyat ya da Götürü - Bu tip sözleşŸmeler iyi tanımlanmışŸ ürün için toplam sabit bir fiyat içereir. Ürünün iyi tanımlanmamışŸ olması hem alıcı hemde satıcı için risk oluşŸturur. Sonunda alıcı istediğŸi ürüne erişŸemiyebilir ya da satıcı ürünü ortaya çıkarmak için öngördüğŸünden daha fazla harcama yapabilir. Sabit fiyat sözleşŸmeler, proje hedeflerini (zaman hedefi gibi) karşŸılama ya da aşŸma durumuna göre değŸerlendirmeler içerebilir. ÖrneğŸin öngörülen zamandan önce biten bir proje için ikramiye, geç biten proje içinde ceza olabilir. Maliyet Ödemeli - Bu tip sözleşŸmelerde yüklenicinin gerçekleşŸen maliyetleri ödenir. Maliyetler doğŸrudan ya da dolaylı olarak ayrılabilir. Dolaylı maliyetler genelde doğŸrudan maliyetlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu tip sözleşŸmeler genelde, proje hedeflerini (zaman hedefi gibi) karşŸılama ya da aşŸma durumuna göre değŸerlendirmeler içerir. ÖrneğŸin öngörülen zamandan önce ya da öngörülen bütçenin altında biten bir proje için ikramiye, geç ya da öngörülen bütçenin üstünde biten proje içinde ceza olabilir. Maliyet ödemeli sözleşŸmelerinin, Maliyet + Sabit Kar, Maliyet + DeğŸişŸken Kar gibi değŸişŸik uygulamaları mevcuttur. Birim Fiyat - Yükleniciye birim (parça) başŸına önceden belirlenmişŸ sabit bir fiyat ödenir. Saat başŸı 70 $ gibi.
SözleşŸme İdaresi (Contract Administration): Satıcıyla olan ilişŸkilerin yönetimi.
SözleşŸme KapanışŸı (Contract Close-out): Açık kalmışŸ konularıda kapsayacak şŸekilde sözleşŸmenin sona ermesi. Ürünün doğŸrulanması (tüm işŸler doğŸru ve tatminkar olarak tamamlandımı?) ve idari olarak feshi (nihai sonuçlara göre kayıtların düzeltilmesi ve sonuçların diğŸer projelerde kullanılmak üzere arşŸivlenmesi) içerir.
Tahmin (Estimate): Muhtemel niceliksel sonucun bir kıymet takdiri.
Takım GelişŸtirme (Team Development): Proje başŸarganlığŸının yükseltilmesi için münferit şŸahıs ve grup becerielerinin gelişŸtirilmesi.
Takvim Birimi (Calendar Unit): Proje programının hazırlanmasında kullanılan en küçük zaman birimi. Takvim birimi saat, gün ya da hafta olabileceğŸi gibi vardiya hatta dakika bile olabilir. Proje yönetim yazılımlarıyla uyumlu olarak kullanılır.
Talep (Claim): ÖrneğŸin anlaşŸmazlığŸa yol açan değŸişŸiklikte, yasal olarak bağŸlayıcı bir sözleşŸmenin hükümleri altında karşŸılık, tazmin ya da ödeme gibi satıcının alıcıdan ya da tersi talebi, istemi ya da hak iddiası.
TamamlandığŸındaki Bütçe (Budget At Completion (BAC)): Proje tamamlandığŸındaki tahmini toplam maliyet.
Tedarik Planlama (Procurement Planning): Neyin ne zaman satına alınacağŸının belirlenmesi.
Toplam İşŸin Tamamlanma Tahmini (Estimate At Completion (EAC)): Bir etkinliğŸin, bir etkinlikler öbeğŸinin veya belirlenen işŸ kapsamı tamamlandığŸında bir projenin beklenilen toplam maliyeti. BitişŸ tahminini gerçekleşŸtirmek için kullanılan tekniklerin çoğŸu , bazı projelerin takvimine bağŸlı olan ilk maliyet tahmini düzenlemelerini kapsar.
Uygulama (Application): Bir işŸi yerine getirmek için gelişŸtirilen programlar.
Uygulama Alanı (Application Area): Bütün projelerde olmayan ortak elemanları içeren proje kategorileridir. Uygulama alanları genelde ya projenin ürünü (benzer teknolojiler ya da sektörler gibi) yada müşŸteri tipine göre (iç-dışŸ, kamu-özel gibi) tanımlanırlar. Uygulama alanları genelde örtüşŸürler.
Ürün AğŸacı (Bill of Materials): Bir ürünün üretilmesi için gerekli olan fiziksel ve bileşŸenlerin biçimsel olarak hiyerarşŸik tablo belgesi.
Varsayılan DeğŸer (Default Value): Bir alana otomatik olarak atanan değŸer. Kullanıcının girişŸ yapmadığŸı veya sildiğŸi alanlarda otomatik olarak görünen değŸerler.
Varsayım (Assumption): Bir proje veya bir işŸe hangi çeşŸit etkenlerin etki edebileceğŸine ait bir değŸerlendirme veya bilimsel tahmin.
Varsayımların Çözümlenmesi (Assumptions Analysis): Varsayımların doğŸruluğŸunu araşŸtıran ve varsayımların yanlışŸlığŸının, tutarsızlığŸının, eksikliğŸinin projeye getirdiğŸi riskleri tanılayan bir teknik.
Veri Tarihi (Data Date (As-of-Date)): Gerçek veriyi beklenen veriden ayıran zaman içerisinde bir nokta.
Yapılan İşŸin Bütçelenen Maliyeti (YİBM) (Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)): Belirli bir dönemde (genellikle güncelleme tarihinde) tamamlanan etkinlikler (veya etkinliklerin alt parçaları) için onaylanmışŸ maliyet tahminlerinin (diğŸer maliyet yükleriyle birlikte) toplamıdır. KazanılmışŸ DeğŸer’e bakınız.
Paylaş :
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Dernek Üyeliği
Etkinlik Takvimi
   Mayıs 2019   
Pzt Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
PYD Twitter
Sponsorlarımız