PYD TÜZÜĞÜ
PYD TÜZÜОÜ, 4/11/2004 TARIHLI VE 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU İLE İÇİŞžLERİ BAKANLIОI TARAFINDAN YAYINLANAN DERNEKLER YÖNETMELİОİNE GÖRE YENİDEN DÜZENLENEREK 02 NİSAN 2005 GÜNÜ YAPILAN OLAОAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE
ALINMIޞ VE KABUL EDİLMİŞžTİR. TÜZÜK DEĞžİŞžİKLİĞžİ ANKARA VALİLİĞžİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜОÜNÜN 21.11.2005
GÜN VE 2416/18977 SAYILI YAZISIYLA TÜZÜK DEĞİŞžİKLİĞžİ TASDİK EDİLMİŞžTİR.

TÜZÜОÜN BAZI ANA MADDELERİ AޞAОIDA VERİLMİŞžTİR.


MADDE 1 - ADI VE FAALİYET ALANI


Bu derneğŸin açık adı PROJE YÖNETİM DERNEОİ'dir. Bundan böyle kısaca PYD olarak anılacaktır.


DerneğŸin merkezi Ankara'dır. PYD'nin yerleşŸim yeri, telefon ve faks numaraları;
Kuveyt Caddesi 28/5 AşŸağŸı Ayrancı 06540 / ANKARA
Tel: 468 09 01 Faks: 426 70 13


PYD, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğŸince, Dernek Genel Kurulunun kararıyla yurt içinde şŸube açabilir.


PYD, benzer amaçlı uluslararası dernek veya kuruluşŸlara üye olabilir veya katılabilir.


Dernek amaçlarını gerçekleşŸtirmek üzere İktisadi İşŸletme kurabilir.


MADDE 3 - ÜYELER


Üyelik koşŸulları, üyelerin uyacakları Meslek Töresi, üyelik türleri, üyeliğŸe girme, çıkma, çıkarılma, üyeliğŸin askıya alınması ve üyelik aidatları ile ilgili tüm ayrıntılar Genel Kurul kararı ile kabul edilerek yürürlüğŸe giren Üyelik YönetmeliğŸi'nde belirtilir.


Dernek tüzüğŸünün 2nci maddesinde belirtilen genel ve özel amaçlara ulaşŸılmasında çalışŸmak isteyen, Üyelik YönetmeliğŸinde belirtilen Meslek Töresine uymayı taahhüt eden, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşŸını bitirmişŸ Gerçek KişŸiler ve gerekli yasal koşŸulları yerine getirmişŸ olmak kaydıyla Tüzel KişŸiler DerneğŸe üye olmak üzere müracaat edebilir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.


Her üye PYD'nin düzenlediğŸi her türlü faaliyete katılabilir, PYD Üyelerine sağŸlanan özel indirimlerden yararlanabilir.


Her üye PYD'de aktif olarak görev almaya ve PYD'nin amaçları için işŸbirliğŸi ve ilgi göstermeye teşŸvik edilir.


Her üye dernek faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.


Her üye yazılı olarak bildirmek koşŸulu ile dernekten istifa hakkına sahiptir.


Dernek TüzüğŸüne ve Üyelik YönetmeliğŸi'ne uymayan üyenin üyelik hakları Yönetim Kurulunda oy çokluğŸu ile sona erdirilir. ÜyeliğŸin sona ermesi veya askıya alma, Üyelik YönetmeliğŸinde belirlenen usullere göre yapılır.


MADDE 4 - DERNEK ORGANLARI


4.1 - Genel Kurul


Genel Kurul Madde 3'de tanımlanan PYD üyeleri ile şžube temsilcilerinden oluşŸur.


Genel Kurul, her yıl Nisan ayı sonuna kadar olağŸan toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağŸırılır.


Yönetim veya Denetim Kurulu gerekli gördüğŸü hallerde veya dernek üyelerinden beşŸte birinin yazılı isteğŸi üzerine 30 (otuzgün) içinde olağŸanüstü toplanır.


4.2 - Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu; BaşŸkan, BaşŸkan Yardımcısı, Genel Sekreter (İdari İşŸlerden Sorumlu Üye), EğŸitim İşŸlerinden Sorumlu Üye ve Sayman Üye olmak üzere 5 (beşŸ) asli 5 (beşŸ) yedek üyeden oluşŸur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulda gizli oy ve açık sayım usulü ile seçilir.


4.3 - Denetleme Kurulu


Denetleme Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere seçilir. Denetleme Kurulu, iç denetim görevini Dernekler Kanununda tespit edilen esas ve usullere göre 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığŸında Genel Kurula sunar.


MADDE 7 - ÜYE AİDATLARI


Üyelik YönetmeliğŸinde belirtilen esaslar dahilinde Genel Kurul tarafından belirlenir.


MADDE 8 - ÖZEL İLGİ KURULLARI


PYD Yönetim Kurulu, DerneğŸin genel ve özel amaçlarına uygun olmak ve Yönetim Kurulu çalışŸmalarını desteklemek üzere Özel İlgi Kurulları kurabilir. Bu gruplarda yer alacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Özel İlgi Kurulları, Yönetim Kuruluna karşŸı sorumlu olarak sadece kuruluşŸ amaçlarına yönelik çalışŸabilirler.
Paylaş :
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Dernek Üyeliği
Etkinlik Takvimi
   Mayıs 2019   
Pzt Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
PYD Twitter
Sponsorlarımız